Wyłudzenia VAT: WSA w Białymstoku ponownie studzi zapędy organów skarbowych

WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. I SA/Bk 1206/16) po raz kolejny wskazał na absurdalność oczekiwań organów skarbowych w zakresie weryfikacji kontrahentów i transakcji przez podatników.

W uzasadnieniu wskazanego rozstrzygnięcia oceniono czynności mające świadczyć, wg fiskusa, o niedochowaniu należytej staranności. Sąd stwierdził przede wszystkim, że:

  • nawiązywanie kontaktów handlowych telefonicznie, jak i przez Internet, „w obecnych realiach rynkowych nie jest niczym niezwykłym”,
  • szybki przepływ środków pieniężnych to przejaw normalnej polityki prowadzenia handlu,
  • różnice w cenach towarów są normalną praktyką rynkową,
  • poszerzanie działalności gospodarczej o nowy asortyment stanowi prawo przedsiębiorcy mające swoje uzasadnienie w osiąganiu zysków,
  • nie można wymagać od przedsiębiorców świadomości oszustw podatkowych innych podmiotów korzystających z usług tego samego centrum logistycznego.

Tymczasem, w ocenie Sądu, są to przejawy prowadzenia działalności w dzisiejszych realiach biznesowych i nie świadczą one o braku należytej staranności kupieckiej.

Podkreślenia wymaga dodatkowo fakt, iż WSA w Białymstoku dokonał swoich ustaleń w ślad za bogatym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Praktyka polskich organów podatkowych jest zatem niezgodna z unijnymi wytycznymi.

Ponadto Sąd słusznie zauważył, że przerzucanie na podatników zadań w zakresie kontroli jest sprzeczne z przepisami prawa. Ewentualne wyjątki mogą mieć miejsce po uprzednim zbadaniu okoliczności rozpatrywanej transakcji, tj. dopiero wówczas, gdy zaistnieją przesłanki, by podejrzewać nieprawidłowości. To bowiem na organach podatkowych spoczywa ciężar wykrycia naruszeń prawa w zakresie podatku VAT.

Przedmiotowy wyrok zawierający kolejną już instrukcję działań dla fiskusa powinien stać się wzorem przyszłych rozstrzygnięć w sprawach sporów z organami podatkowymi. Obserwując jednak linię orzeczniczą od momentu jego wydania można zakładać, że na podobne orzeczenia trzeba będzie jeszcze poczekać.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *