Ustawa o KAS – nowe zasady prowadzenia kontroli (cz. 2)

Jak już pisaliśmy, przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadzają nowe zasady prowadzenia kontroli. Przepisy przewidują m.in. zmiany dotyczące zasad wszczynania kontroli oraz pozwalają Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) prowadzić kontrole także poza obszarem województwa. Ponadto przewidują również zmiany w poniższym zakresie.

  • Prawo do korekty – dotychczas podatnicy nie mieli możliwości korekty swoich rozliczeń w trakcie kontroli w zakresie objętym kontrolą. Obecnie można złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Korektę można złożyć również po wyniku kontroli celno-skarbowej (w terminie 14 dni od jego doręczenia). Gdy organ ją uwzględni – doręcza podatnikowi zawiadomienie o jej uwzględnieniu. W przypadku niezłożenia albo nieuwzględnienia złożonej korekty, dotychczasowa kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, które kończy się decyzją.
  • Możliwość żądania dokumentów za okres nieobjęty kontrolą – dotychczas kontrolujący co do zasady mogli żądać dokumentów i informacji odnoszących się tylko do badanego okresu. Obecnie mogą żądać dokumentów także za inne okresy, jeżeli nie upłynął termin ich przechowywania.
  • Prawo do przeszukania lokalu – dotychczas kontrolujący mieli możliwość przeszukania pomieszczeń tylko w przypadkach wymienionych w ustawie. Obecnie kontrolujący będą mogli przeszukać lokal przedsiębiorcy, a także mieszkanie prywatne de facto w każdej sytuacji. Co więcej, przeszukanie będzie mogło odbywać się z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych.

Obecnie obserwujemy, że wprowadzone zmiany spowodowały pewnego rodzaju zamieszanie w funkcjonowaniu administracji. W rezultacie możemy spodziewać się opóźnień w wydawaniu przez organy rozstrzygnięć w toczących się już sprawach, a także wszczynaniu nowych kontroli. O wszystkich istotnych informacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *