Planujesz transakcję? Pamiętaj o nowych obowiązkach

Począwszy od 1 października 2015 roku Minister Skarbu Państwa („MSP”) uzyskał nowe uprawnienia w zakresie kontroli inwestycji w strategiczne sektory gospodarki. Planując akwizycję należy pamiętać o nowych obowiązkach, których niespełnienie może skutkować nieważnością transakcji.

Obostrzenia wprowadzone ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji („Ustawa”) mają na celu kontrolę transakcji w strategicznych sektorach gospodarki (dotyczy to m.in. branży energetycznej, paliwowej, zbrojeniowej).

Ograniczona zostanie swoboda nabycia praw majątkowych, akcji albo udziałów oraz przedsiębiorstw, prowadzących do powstania dominacji lub istotnego uczestnictwa w spółkach, które zostaną uznane za mające kluczowe znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa.

Kontroli nie będą podlegać automatycznie wszystkie podmioty prowadzące wskazaną w Ustawie działalność, a jedynie te określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia jest nieobligatoryjne – Rada Ministrów będzie mogła je wydać w razie uznania, że cel Ustawy nie może zostać spełniony w inny, mniej restrykcyjny sposób.

Objęcie danego podmiotu ochroną skutkuje obowiązkiem zawiadomienia MSP o planowanym nabyciu praw majątkowych (względnie, akcji albo udziałów oraz przedsiębiorstw), MSP będzie zaś mógł zgłosić sprzeciw. Nabycie dokonane bez złożenia zawiadomienia albo pomimo zgłoszenia sprzeciwu przez MSP będzie nieważne oraz zagrożone karą grzywny do 100 mln PLN.

Nie tylko „share deal” jest na cenzurowanym – Ustawa wprowadza szeroki katalog zdarzeń wymagających zawiadomienia MSP – kontrolowane będą nie tylko sprzedaże ale także umowy i porozumienia skutkujące nabyciem dominacji (umowy o zarządzanie, przekazaniem uprawnień do wykonywania prawa głosu) czy też czynności reorganizacyjne (umorzenia udziałów/akcji, podział, zmiany umów/statutów skutkujące uprzywilejowaniem udziałów/akcji).

Warto zatem by obowiązki wynikające z Ustawy znalazły się, obok innych jej stałych punktów (due diligence, negocjacji umowy inwestycyjnej, czy też ewentualnego zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK) na każdej liście kontrolnej już na początkowym etapie planowania akwizycji. W ten sposób można rozsądnie zaplanować harmonogram transakcji, przewidując w nim czas konieczny na spełnienie nowych obowiązków, jak też, co kluczowe, uniknąć nieważności zawieranych umów.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Mateusz Baran, Crido Legal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *