Pamiętajmy o złożeniu sprawozdania finansowego

Dwadzieścia „dużych” urzędów skarbowych wszczęło przez ostatnie trzy lata niemal 4 300 spraw karnych o niezłożenie sprawozdań finansowych do KRS. 16 lipca jest w tym roku ostatnim dniem, w którym przedsiębiorcy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych; mogą je składać w rejestrze sądowym. Nie składając sprawozdania w tym terminie mogą zostać posądzeni o popełnienie przestępstwa.

Ustawa o rachunkowości (dalej: UoR) zobowiązuje podmioty wpisane do KRS i prowadzące pełną księgowość do sporządzania sprawozdań finansowych w ciągu 3 miesięcy od daty zamknięcia roku obrotowego (art. 52 ust. 1 UoR), a następnie jego zatwierdzenia w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 UoR). Sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć do rejestru sądowego w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta (jeżeli było ono wymagane), sprawozdaniem z działalności oraz uchwałą zatwierdzającą. Za terminowe złożenie sprawozdanie finansowego do rejestru sądowego odpowiada kierownik jednostki (art. 69 ust. 1 UoR), czyli zarząd, wspólnicy zajmujący się sprawami spółki lub komplementariusze.

Zakładając, że w większości firm zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych, rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a dzień bilansowy przypada na 31 grudnia, ostatnim momentem na złożenie sprawozdania finansowego do KRS-u jest 15 lipca roku następnego (w 2018 r. wypada on w niedzielę, w związku z czym termin zostaje wydłużony do końca dnia następnego).

Co istotne ustawa o rachunkowości zawiera przepis sankcjonujący niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego. Mowa o art. 79 pkt 4 UoR, zgodnie z którym kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie (do 1 mln 80 tys. PLN) albo karze ograniczenia wolności (do 2 lat).

Sprawy o niezłożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego poza prokuraturą i Policją mogą prowadzić również naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych. I trzeba zauważyć, że z obowiązku ścigania przedsiębiorców za niezłożone sprawozdania finansowe, urzędy skarbowe wywiązują się bardzo gorliwie. Dość powiedzieć, że tylko 20 urzędów skarbowych, obsługujących tzw. „dużych podatników” wszczęło w latach 2015-2017, 4 289 spraw dotyczących niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do KRS-u. A trzeba pamiętać, że jest to tylko 20 z ponad 400 urzędów skarbowych jakie mamy w Polsce.

Na złożenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy pozostało już niewiele czasu. Warto pamiętać o tym obowiązku, żeby uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji ze strony organów ścigania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *