Nowa odsłona dokumentacji cen transferowych cz. 2 Master File

W ramach pierwszego wpisu z naszego cyklu dotyczącego nowych przepisów o cenach transferowych przybliżyliśmy Państwu dokumentację lokalną (z ang. Local File). Dzisiaj skoncentrujemy się natomiast na przeanalizowaniu zakresu informacji, które podatnicy będą musieli zawrzeć w dokumentacji grupowej (z ang. Master File). Jest to całkowicie nowy wymóg, który wchodzi w życie od 2017 roku.

Przygotowanie Master File będzie obowiązkowe dla podatników, których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 20 milionów EUR. Należy docenić, że ustawodawca przewidział ten obowiązek dla relatywnie większych podatników. Równolegle, nie uzależnił niestety tego wymogu od intensywności współpracy z podmiotami powiązanymi. Obowiązek będzie ciążył bowiem zarówno na podmiotach, które większość swoich transakcji zawierają w grupie jak i podmiotach, dla których transakcje wewnątrzgrupowe stanowią jedynie niewielką część biznesu.

Kluczowym elementem dokumentacji grupowej będzie opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transferowych) w grupie. W tej części dokumentacji, organy podatkowe będą oczekiwały informacji na temat sposobu ustalania wynagrodzenia we wszystkich wewnątrzgrupowych transakcjach. Tym samym, to co było dotychczas praktyką w dużych międzynarodowych korporacjach, które poprzez opracowanie polityki cen transferowych regulowały i ujednolicały warunki realizacji przepływów wewnątrzgrupowych, będzie od 2017 roku obowiązkowe dla polskich podmiotów powyżej progu 20 milionów EUR.

Kolejnym ważnym elementem, który będzie musiał zostać zaadresowany w dokumentacji grupowej, jest opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych. W tej części podatnik będzie musiał:

  • opisać istotne czynniki, które wpływają na prowadzoną przez grupę działalność,
  • zaprezentować schemat łańcucha dostaw 5 największych pod względem przychodów produktów lub usług,
  • wymienić kluczowe transakcje usługowe, główne rynki geograficzne i grupy produktowe,
  • opisać zaangażowanie poszczególnych podmiotów z grupy w budowanie jej łańcucha wartości dodanej,
  • podsumować istotne fuzje, przejęcia oraz zmiany (reorganizacje), tj. przeniesienia funkcji, aktywów (w tym wartości niematerialnych) lub ryzyka pomiędzy podmiotami z grupy.

Zgodnie z obecnymi międzynarodowymi trendami i rosnącą wagą wartości niematerialnych, w dokumentacji grupowej odrębny rozdział powinien zostać poświęcony opisowi posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych. W tej części podatnik będzie musiał opisać stosowaną strategię biznesową w odniesieniu do wartości niematerialnych, w tym wskazać lokalizację prowadzenia prac oraz miejsce zarządzania takimi wartościami. Ponadto, podatnik będzie musiał wskazać kluczowe z perspektywy grupy wartości niematerialne, określić ich właścicieli i wymienić istotne umowy lub porozumienia zawarte między podmiotami powiązanymi dotyczące wartości niematerialnych (np. umowy licencyjne czy umowy o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych).

Kolejnym obowiązkowym elementem dokumentacji grupowej będzie przedstawienie sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych. Oprócz danych i sprawozdań finansowych, organ będzie oczekiwał informacji na temat sposobu finansowania podmiotów powiązanych (wewnętrznego i bankowego) oraz informacji o ewentualnych dedykowanych podmiotach, powołanych w ramach grup do centralizacji funkcji finansowych.

Obowiązkowym elementem dokumentacji grupowej będzie także przedstawienie struktury organizacyjnej grupy podmiotów powiązanych, tj. schematu lub informacji dokumentujących zarówno strukturę prawną i właścicielską, jak również strukturę geograficzną podmiotów powiązanych.

Dokumentacja grupowa będzie także miejscem, w której podatnik będzie wskazywał zawarte z zagranicznymi administracjami podatkowymi porozumienia w sprawach podatku dochodowego, w tym jednostronne uprzednie porozumienia cenowe (APA).

Na koniec należy również wspomnieć, że w dokumentacji grupowej będzie trzeba wskazać podmiot powiązany, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego. W tym samym terminie dokumentacja grupowa będzie musiała zostać dołączona do dokumentacji lokalnej.

Mając na uwadze rozbudowany zakres informacji do przedstawienia w Master File, można mieć obawy, czy polscy podatnicy będący częścią dużych międzynarodowych grup kapitałowych będą mieli do nich dostęp, co w dużej mierze będzie zależeć od dobrej woli centrali. Z naszego doświadczenia wynika, że mogą pojawić się pewne trudności w sprawnym, samodzielnym zgromadzeniu wszystkich potrzebnych informacji. Stąd, kluczowa wydaje się odpowiednia komunikacja i współpraca z Grupą, która bywa przecież czasochłonna i wymaga dużego zaangażowania lokalnego zespołu.

Dokumentacja grupowa jest tylko jednym z elementów nowej dokumentacji cen transferowych – w kolejnych wpisach przybliżymy Państwu raport na kraje (ang. Country-by-Country Reporting) i inne nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, którym mogą podlegać polscy podatnicy.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *