Ceny transferowe – znów rewolucja ?!?

Opublikowany w dniu 16 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT niesie wiele zmian dla podatników. Część z nich dotyczy ułatwień dla podatników; są również zmiany stanowiące ułatwienie dla organów podatkowych.

W ślad za uzasadnieniem do projektu, najważniejsze zmiany obejmują:

  1. Podniesienie progów dokumentacyjnych po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów. Dla części podatników będzie to skutkowało zmniejszeniem obowiązków. Będą jednak również tacy podatnicy którzy utracą dzisiejsze zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji lokalnej i analiz danych porównawczych. Zgodnie bowiem z nową filozofią ustalania obowiązku dokumentacyjnego abstrahuje się od wielkości podatnika, a jedynym kryterium determinującym ww. obowiązek jest wartość transakcji. Przykładowo podatnik który miał przychody lub koszty poniżej 2 mln EUR, ale dokonuje np. jednorodnej transakcji usługowej powyżej 2 mln zł będzie musiał dokumentację przygotować i to wraz z analizą danych porównawczych.
  2. Wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
  3. Wprowadzenie możliwości realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie. Dodatkowo, wprowadza się dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Podobnie jak przy dokumentacji lokalnej, niektóre podmioty których przychody lub koszty nie przekroczyły 20 mln EUR będą musiały przygotować dokumentację grupową jeśli należą do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł (o ile nie otrzymają takiej dokumentacji z grupy).

Zwrócić również należy uwagę, że podmioty równocześnie zobowiązane do przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o grupie podmiotów (CbC) mają obowiązek przekazania grupowej dokumentacji cen transferowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Celem regulacji jest umożliwienie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie grup kapitałowych, składających informację o grupie podmiotów (CbC).

  1. Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD. Zmianie ulegają elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby odzwierciedlały one wymogi wynikające z wytycznych OECD.
  2. Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń. Wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.
  3. Uregulowanie zasady ceny rynkowej. Wprowadzane rozwiązania umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co umożliwi organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.
  4. Wprowadzenie jednoznacznej reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.
  5. Wprowadzenie uprawnienia organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zastąpiona inną transakcją (ang. recharacterization).
  6. Zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.
  7. Ujednolicenie pojęć i definicji. Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie, wprowadza się ok. 10 kluczowych definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.

Pozytywną informacją jest zwiększenie limitu dla celów ustalenia kosztów podatkowych dla usług i licencji nabywanych od podmiotów powiązanych z 5% na 10%. Jednocześnie jednak zmniejszono z 30% do 20% limit, od którego liczona jest nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, które podatnik zobowiązany jest wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, nowela zakłada skreślenie z ustawy o CIT budzącego kontrowersje art. 15ca.

W zakresie pozytywnych zmian dla podatników inicjatywa zasługuje na pochwałę. W szczególności cieszy kompleksowe podejście do tematu cen transferowych, implementacja standardów OECD, oraz ukonstytuowanie legalnych definicji pojęć właściwych dla dyscypliny cen transferowych. Również zmiana filozofii liczenia progów dla znaczącej części podatników będzie oceniana na plus.

Zważywszy na liczbę proponowanych zmian i ich skutki dla podatników będziemy Państwu przedstawiać w kolejnych wpisach bardziej szczegółowe omówienie poszczególnych zagadnień.

Link do projektu i uzasadnienia.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *