Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie CbC

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie CbC. Zmiana spowodowana była przede wszystkim koniecznością zapewnienia zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z dyrektywą Rady (UE). Ponadto, celem było również… Czytaj więcej »

, , ,

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może być podmiotem powiązanym

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Szczecinie (I SA/Sz 902/17), transakcja spółki z o.o., w której drugą stroną jest udziałowiec będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych… Czytaj więcej »

, ,

Opublikowano ostateczny wzór uproszczonego sprawozdania z transakcji z podmiotami powiązanymi (CIT-TP)

22 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi. Rozporządzenie wchodzi w… Czytaj więcej »

, , ,

Projekt rozporządzenia dot. raportowania CbC przekazany do konsultacji publicznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (raport CbC). Znajduje się on obecnie na etapie konsultacji publicznych. Uwagi do… Czytaj więcej »

, , ,

Międzynarodowy projekt instrukcji dotyczącej analiz porównawczych

24 stycznia 2017 r. MFW, OECD, ONZ oraz Bank Światowy w ramach wspólnej inicjatywy (Platform for Collaboration on Tax) opublikowały projekt instrukcji zawierającej sugestie jak radzić sobie z brakiem danych do analiz benchmarkingowych. Pomimo coraz bardziej rozwiniętych przepisów w zakresie… Czytaj więcej »

, , ,

Już jest projekt rozporządzenia dotyczącego raportu na kraje (Country-by-Country Report)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych jakie będą przekazywane w informacji o grupie podmiotów (tzw. Country-by-Country Report, CbCR), będącego rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Wskazane w… Czytaj więcej »

, , , ,

Strata podatkowa a doszacowanie dochodu podatnika (wyroki TP cz.1)

W ramach cyklu, w którym pragniemy przybliżyć dorobek orzecznictwa dotyczącego kontroli w zakresie cen transferowych, przedstawiamy wyrok, w którym jedna z osi sporu dotyczyła zasadności określenia wysokości straty podatnika w 2010 r. w rezultacie m.in. doszacowania dochodu spółki z tytułu… Czytaj więcej »

, , ,