Znaczenie instytucji porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (APA)

Proponowane zmiany legislacyjne w zakresie limitacji podatkowego rozpoznania kosztów usług wewnątrzgrupowych (projektowany art. 15e CIT) oraz szeroko komentowane zmiany regulacji w zakresie cen transferowych (obowiązujące od 1 stycznia 2017r.), od pewnego czasu ożywiły dyskusję na temat uprzednich porozumień cenowych (APA).… Czytaj więcej »

, ,

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może być podmiotem powiązanym

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Szczecinie (I SA/Sz 902/17), transakcja spółki z o.o., w której drugą stroną jest udziałowiec będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych… Czytaj więcej »

, ,

Brak prawa do nadpłaty w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego

W przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnik nie ma prawa do odzyskania nienależnie zapłaconej kwoty podatku – nawet jeżeli dopiero w wyniku wyroku TSUE zapłacony podatek został uznany za nienależny. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE)… Czytaj więcej »

, , , ,