Preferencje podatkowe w projekcie ustawy o elektromobilności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stanowi on pochodną realizacji ogłoszonego niedawno długoterminowego Planu Rozwoju Elektromobilności. Projekt zakłada utworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów funkcjonujących za pomocą paliw alternatywnych. Do paliw tych… Czytaj więcej »

, , , , ,

Racjonalny zamiar działań podatnika w celu uniknięcia straty a KUP

Dobra wiadomość dla podatników. Ostatnio pojawiające się wyroki sądów pokazują, iż pomimo negatywnego stanowiska organów podatkowych, sądy stoją po stronie podatników i potwierdzają, iż wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu / dzierżawy czy też koszty odsetkowe poniesione w wyniku rezygnacji… Czytaj więcej »

, ,

Zwrot części wkładu nie jest przychodem dla wspólników

Obowiązujące obecnie ustawy o podatkach dochodowych nie zawierają przepisów, które regulowałyby wprost kwestię opodatkowania częściowego wycofania przez wspólnika wkładu ze spółki osobowej. Co więcej również organy podatkowe oraz sądy administracyjne prezentują rozbieżne podejścia do tego czy w takiej sytuacji przychód… Czytaj więcej »

, , , ,

Ograniczenia w amortyzacji aktywów wniesionych aportem nie mają zastosowania po przekształceniu

W przypadku wniesienia aportem z agio do spółki kapitałowej aktywów trwałych obowiązywało ograniczenie w ich amortyzacji podatkowej w zakresie w jakim wniesione aktywa zasiliły kapitał zapasowy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (na podstawie ustnego uzasadnienia) ograniczenia… Czytaj więcej »

, , ,

#WorldIPDay

Własność intelektualna w systemie prawa podatkowego obejmuje szereg różnych, często specyficznych zagadnień, do których zaliczyć można takie kwestie jak: definicja i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, podatek u źródła od należności licencyjnych, wnoszenie aportów przez podmioty komercjalizujące, czy ulga na… Czytaj więcej »

, , ,

Jaki koszt na zbyciu majątku otrzymanego w ramach likwidacji?

Likwidując spółkę będącą podatnikiem CIT trzeba uwzględnić kilka wątków. Zarówno po stronie likwidowanego podmiotu, jak i też jego wspólników. Niedawno wspominaliśmy o kwestii opodatkowania likwidowanej spółki w przypadku wydania majątku w naturze. I choć zdania są podzielone, to w ostatnim… Czytaj więcej »

, , , , ,

Czy wydatki na finansowanie innego podmiotu mogą być kosztem podatkowym?

W sytuacji gdy przemawia za tym racjonalność i naturalność gospodarcza oraz obiektywne przesłanki biznesowe, wydatki na ponoszenie kosztów niewypłacalności (insolvency cost) dostawcy komponentów mogą stanowić KUP – tak uznał NSA w wyroku z 5 kwietnia br. Wyrok zapadł w postępowaniu… Czytaj więcej »

, , , ,