Zwrot części wkładu nie jest przychodem dla wspólników

Obowiązujące obecnie ustawy o podatkach dochodowych nie zawierają przepisów, które regulowałyby wprost kwestię opodatkowania częściowego wycofania przez wspólnika wkładu ze spółki osobowej. Co więcej również organy podatkowe oraz sądy administracyjne prezentują rozbieżne podejścia do tego czy w takiej sytuacji przychód… Czytaj więcej »

, , , ,

Przychody wspólnika z udziału w spółce osobowej to przychody z działalności gospodarczej, ale nie dla celów CFC

22 marca 2017 r. WSA w Warszawie wydał orzeczenie oddalające skargę podatnika na interpretację indywidualną. We wniosku o interpretację osoba fizyczna zapytała, czy jej zagraniczna spółka (będąca odpowiednikiem polskiej sp. z o.o.) zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Transakcje realizowane przez spółki komandytowe a obowiązek dokumentacyjny

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 roku podatnicy mieli wątpliwości, czy transakcje realizowane pomiędzy spółką osobową i jej wspólnikiem można zaklasyfikować jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynikało to z ograniczającej definicji „podmiotów krajowych” i „podmiotów zagranicznych” w art. 11… Czytaj więcej »

, , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Przychody wspólnika z udziału w spółce osobowej to przychody z działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2007 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono, jak się wydawać mogło, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych przepis (art. 5b ust. 2), w świetle którego przychody wspólnika z udziału w transparentnej podatkowo spółce osobowej prowadzącej… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Zmiana proporcji w zysku spółki osobowej

Podatnik zamierzał przystąpić do już istniejącej spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Udział w zysku tej spółki miał początkowo odpowiadać proporcji wniesionych przez poszczególnych wspólników wkładów, przy czym proporcja ta mogła zostać zmodyfikowana w trakcie roku. Finalnie o podziale zysku za… Czytaj więcej »

, , , , ,

Uwaga na PCC przy przekształceniu

Ucieczka do bardziej elastycznej formy prawnej, jaką jest spółka osobowa, która jest jednocześnie transparentna podatkowo (spółka komandytowa, czy spółka jawna), poprzez przekształcenie wiąże się z koniecznością sprawdzenia obowiązku podatkowego w zakresie PCC. Przypomnijmy: przekształcenie w spółkę osobową podlega opodatkowaniu PCC… Czytaj więcej »

, ,

Opodatkowanie zysków na moment przekształcenia w spółkę osobową

Ostania nowelizacja ustawy o CIT zamyka dyskusję na temat opodatkowania podatkiem dochodowym zysków zakumulowanych przez spółkę przekształcaną na poziomie jej wspólników.  Do końca 2014 roku można było skutecznie argumentować, że decyzja o przeznaczeniu zysku wypracowanego w danym roku obrotowym na… Czytaj więcej »

, , ,